Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

Cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce, musi legalnie przebywać na terenie kraju, jednak nie we wszystkich przypadkach musi mieć zezwolenie na pracę. Niektórzy cudzoziemcy mogą w Polsce pracować bez uzyskania zezwolenia na pracę. Przepisy określające sytuacje, w których Cudzoziemiec musi mieć zezwolenie na pracę, zawarte są w kilku aktach prawnych, co nie sprzyja przejrzystości sytuacji. 

Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę? 

Od 12 lutego 2018 roku weszły w życie nowe poprawki do ustawy o cudzoziemcach, które miały ułatwić im zatrudnienie w Polsce. Kwestie zatrudnienia reguluje również ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istnieje również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. 

Cudzoziemiec ma prawo do pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę, jeżeli:

 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce; 
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce lub w wyjątkowych sytuacjach, wydane przez inne państwo członkowskie UE; 
 • posiada ważną Kartę Polaka;
 • jest studentem stacjonarnego kształcenia w Polsce, przebywającym na podstawie wizy; 
 • jest studentem stacjonarnej formy kształcenia w Polsce, przebywającym na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie studiów;
 • jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych oraz studiów podyplomowych na studiach stacjonarnych; 
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce uzyskane w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym Zezwolenie na pobyt stały lub pobyt długoterminowego rezydenta UE; 
 • ma status uchodźcy; 
 • otrzymał dodatkową, tymczasową lub humanitarną ochronę w Polsce;
 • jest obywatelem kraju członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub członkiem jego rodziny;
 • jest ofiarą handlu ludźmi; 
 • złożył w terminie wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku miał prawo do pracy bez zezwolenia;
 • prowadzi szkolenia, uczestniczy w stażach, w ramach programów UE lub innych międzynarodowych programów pomocowych; 
 • jest nauczycielem języków obcych i pracuje w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych; 
 • działa do 30 dni w roku jako naukowiec, artysta lub aktor; 
 • należy do innych grup, takich jak nauczyciele języków obcych delegowani do pracy w instytucjach kultury, żołnierze, stali korespondenci mediów, sportowcy i duchowni. 

Zezwolenie na pracę nie zawsze jest wymagane dla obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. 

Mogą pracować w Polsce bez zezwolenia do sześciu miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Jednak w takim przypadku pracodawca musi złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek (oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi) na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Jeżeli po upływie 3 miesięcy pracy na podstawie wniosku o powierzeniu pracy cudzoziemcowi pracodawca chce kontynuować z nim współpracę na podstawie umowy o pracę i na warunkach nie gorszych niż określone we wniosku, może złożyć wniosek do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę). Takie zezwolenie jest wydawane w sposób uproszczony, tj. z pominięciem tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec może legalnie pracować u powyższego pracodawcy w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia.