Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Co jest lepsze zezwolenie czy oświadczenie?

Postaraliśmy się zebrać wszystkie plusy i minusy danych form zatrudnienia wśród wszystkich firm legalizacji pracy obcokrajowców w Polsce.

Oświadczenie (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) –dokument, który jest składany przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Plusy
 • Szybkość procedury;
 • Po wypełnieniu wszystkich warunków ułatwia pozyskiwanie zezwolenia od tego samego pracodawcy.

Minusy
 • Praca możliwa tylko w okresie 6 miesięcy, po czym trzeba opuścić kraj na 6 miesięcy;
 • Dotyczy cudzoziemców z określonych państw.

Zezwolenie na pracę – (zwane wśród pracowników z Ukrainy zaproszeniem wojewódzkim) – upoważnia wszystkich cudzoziemców w tym pracowników z Ukrainy do pracy na terytorium RP na okres dłuższy niż 3 miesięcy i maksymalnie na 3 lata.

Plusy
 • Okres ważności od 1 do 3 lat;
 • Ułatwia ubieganie się o zezwolenie na pobyt i pracę.

Minusy
 • Czas (oczekiwanie wynosi kilka miesięcy);
 • Dodatkowe formalności (informacja starosty - test rynku pracy na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców).


Zezwolenie na pracę sezonową– jest wydawane przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Plusy
 • Możliwość pracować w okresie 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego;
 • Posiadając jedno zezwolenie można wykonywać różne prace sezonowe u tego samego pracodawcy.

Minusy
 • Możliwość wykonywać prace tylko o charakterze sezonowym (rolnictwo, turystyka...)


Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

Plusy
 • Ważne do 3 lat;
 • Legalizuje jednocześnie pobyt i pracę;
 • Przy spełnianiu pewnych warunków jest możliwość sprowadzenie rodziny.

Minusy
 • Dość skomplikowana procedura;
 • Zmiana pracodawcy i pracy skutkuje koniecznością ubieganie się o nowe zezwolenie na pobyt.