Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Zezwolenie na pracę – typy i metody uzyskania

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz zatrudnić na dłuższy okres pracownika zza granicy, musisz najpierw uzyskać zezwolenie na pracę. 

W Polsce istnieje sześć typów zezwoleń na pracę:
 Typ A - cudzoziemiec zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie znajdującej się na terenie Polski; 
Typ -cudzoziemiec jest zatrudniony w polskiej spółce z o. o. i przebywa na terenie Polski ponad 6 miesięcy w roku;
Typ C - cudzoziemiec wysłany w podróż służbową do oddziału zagranicznego na terenie Polski na okres dłuższy niż 30 dni;
Typ D - cudzoziemiec jest zatrudniony w zagranicznej firmie, która nie ma oddziału w Polsce, ale zostaje wysłany tutaj w podróż służbową w celu wykonywania zadań tymczasowych;
Typ - cudzoziemiec jest zatrudniony w zagranicznej firmie i został wysłany do Polski na okres dłuższy niż 3 miesiące (jeśli nie są odpowiednie typy A-D);
Typ jeśli chcesz zatrudnić pracowników na kilka miesięcy (rolnictwo, ogrodnictwo, gastronomia, turystyka).  

Zezwolenie na pracę typu A jest najczęściej spotykanym zezwoleniem wśród sposobów zatrudnienia. Aby uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca, pracodawca musi przedstawić zaświadczenie, że na dane stanowisko nie ma kandydatów wśród polaków, to się nazywa "opinią starosty lub badanie rynku pracy". Test rynku pracy, zwany też często "opinią starosty", to procedura uzyskiwania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, potwierdzenie braku możliwości zatrudnienia na dane stanowiska obywatela Polski lub obywatela UE. 

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:

  • zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi albo pracodawcy użytkownika, odpowiednio do właściwości miejscowej starosty;
  • wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.

Jaka jest wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na pracę? Pracodawca wnosi opłatę w następujących wysokościach:

30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;
50 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający trzech miesięcy;
100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż trzy miesiące;
200 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować go na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.