Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Epidemia koronawirusa ta specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia 2020 r. projekt kolejnej ustawy mającej na celu zapobiegnąć negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakłada on przedłużenie legalnego pobytu na terytorium kraju cudzoziemców, a w szczególności Ukraińców, którzy przybyli tam na podstawie wizy Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego. 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 7 kwietnia zawiera dodatkowe konkretne rozwiązania dla cudzoziemców mieszkających w Polsce. Pierwsze weszły w życie 31 marca. Proponowana ustawa dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu ogłoszenia stanu nadzwyczajnego 14 marca 2020 r. przebywali w Polsce na podstawie:

  • wizy Schengen,
  • ruchu bezwizowego,
  • zezwolenia na pobyt innego państwa członkowskiego UE, niebędące państwem obszaru Schengen,
  • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen.

Pobyt tych osób będzie uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ww. wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który obowiązywał jako ostatni.

Projekt przewiduje także wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, jeżeli ich koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jest to związane z tymczasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi klienta przez urzędy.

Takie rozwiązanie przewiduje, że przedłużenie okresu legalnego pobytu będzie odbywać się zgodnie z prawem.  Cudzoziemcy nie będą musieli składać żadnych wniosków o zalegalizowanie swojego statusu. "Umożliwi to dalszy legalny pobyt w Polsce cudzoziemcom, którzy z różnych przyczyn związanych z epidemią nie mogą opuścić jej terytorium, a także tym, którzy chcą nadal realizować cel swojego pobytu, w tym pracę" - wyjaśniono w urzędzie. 

Cudzoziemcy będą mogli wykonywać pracę w oparciu o posiadanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które na mocy już obowiązujących przepisów ulegają lub ulegną przedłużeniu z mocy prawa.

Ustawę ma jeszcze zatwierdzić polski Sejm.