Blog – ONE PLUS – HR & Relocation Solutions

Umowa o pracę - jaki to rodzaj zatrudnienia?

Każda z umów w sprawie pracy ma wady i zalety. Umowa o pracę  jest jedną z najbardziej pożądanych wśród pracowników, ale taki rodzaj umowy nakłada na pracodawce również pewne obowiązki.

Czym jest umowa o pracę i kiedy się ją zawiera? Dlaczego dla pracowników tak ważna jest forma ich zatrudnienia?

Umowa o pracę – jest to zgodne oświadczenie woli stron, według którego jedna strona, zwana pracownikiem, zobowiązuje się świadczyć w sposób powtarzający się, na rzecz drugiej strony, zwanej pracodawcą, pracę określonego rodzaju, a druga zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy są zobowiązani przestrzegać zapisów w kodeksie pracy. Kodeks pracy jest niezwykle ważnym dokumentem, w którym ściśle określono również formę zawierania umów między pracownikiem a pracodawcą. W kodeksie pracy określono między innymi formy zawierania umowy o pracę, przepisy dotyczące rozwiązania takiej umowy oraz ramy czasowe zawierania takiej umowy. 

Co powinna zawierać umowa o pracę? Umowę o pracę zawiera się tylko i wyłącznie na piśmie, bo inaczej nie będzie ważna. Co powinno się znaleźć na umowie o pracę? Rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. 

Korzyści umowy o pracę

Umowa o pracę jest najbardziej stabilną formą zatrudnienia. Stabilne wynagrodzenie, ochrona przed zwolnieniem, otrzymywanie wynagrodzenia w czasie choroby, prawo do urlopu, możliwość z skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego, okres wypowiedzenia, wolne dni na znalezienie nowej pracy.

 Jakie są zatem ramy czasowe, w których określa się umowę o pracę?

Na czas próbny – najczęściej trwa on od miesiąca do trzech miesięcy, 
Na czas określony – na przykład rok lub dwa lata, na czas nieokreślony – nie ma podanego przewidywanego terminu wygaśnięcia umowy. 

Umowa na czas próbny ma za zadanie sprawdzić umiejętności pracownika oraz to, czy odnajduje się w swojej roli. Najczęściej następstwem takiej umowy jest podpisanie kolejnej, tym razem na czas określony. Pracodawca nie może drugi raz zaproponować pracownikowi umowy na czas próbny.

Rozwiązanie umowy o pracę 

 Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić: za porozumieniem stron – to najbardziej korzystna opcja dla obu stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem czasu, na który była zawarta. 

Okres wypowiedzenia na umowie o pracę 

Okres wypowiedzenia może być ustalony w drodze porozumienia pomiędzy osobą zatrudnioną a przedsiębiorcą. Jak to wygląda w przypadku umowy na czas określony oraz na czas nieokreślony? 2 tygodnie - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy, 1 miesiąc - jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące - gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata.